Komisija sprejela nova pravila o podpori filmski industriji

Bruselj, 14. novembra 2013

Državne pomoči: Komisija sprejela nova pravila o podpori filmski industriji

Evropska komisija je sprejela spremenjena merila za ocenjevanje shem podpore, ki jih države članice namenjajo filmom in drugim avdiovizualnim delom, na podlagi pravil EU o državnih pomočeh. Novo sporočilo o kinematografiji omogoča, da se pomoč dodeli več različnim dejavnostim, poudarja pravico držav članic, da same opredelijo kulturne dejavnosti, za katere sodijo, da so vredne podpore, uvaja možnost dodelitve višjega zneska pomoči čezmejnim produkcijam in spodbuja filmsko dediščino. Komisija je upoštevala pripombe, prejete v okviru treh javnih posvetovanj z državami članicami in zainteresiranimi stranmi.

Podpredsednik Evropske komisije in komisar, pristojen za konkurenco, Joaquín Almunia, je ob tem dejal:„Cilj teh revidiranih pravil je spodbuditi živahno ustvarjanje avdiovizualnih izdelkov v Evropi, pri tem pa ohraniti kulturno raznolikost v celotni EU. Sporočilo vzpostavlja skupen okvir EU za državno podporo, ki jo dodeljujejo države članice, s tem pa zagotavlja tudi evropsko razsežnost avdiovizualnega sektorja ter si prizadeva za ohranitev njegove uspešnosti in konkurenčnosti.“

Nova pravila razširjajo področje uporabe sporočila o kinematografiji iz leta 2001 (glej IP/01/1326), ki se je uporabljajo le za državno pomoč za filmsko produkcijo, na vse faze avdiovizualnega dela, od osnovne zamisli do dejanskega predvajanja gledalcem. Intenzivnost pomoči, ki se dodeli filmu, je načeloma še naprej omejena na 50 % proračuna za produkcijo. Stroške distribucije in promocije je možno kriti z enako intenzivnostjo pomoči. Vendar lahko koprodukcije, ki jih financira več kot ena država članica, zdaj prejmejo pomoč v višini do 60 % proračuna za produkcijo. Po drugi strani pa ni omejitev za pomoč za pisanje scenarijev ali razvoj filmskega projekta ali za zahtevna avdiovizualna dela, kot jih opredeli vsaka država članica v skladu z načelom subsidiarnosti.

Nova pravila državam članicam še naprej omogočajo, da upravičencem do ukrepov pomoči s področja avdiovizualnih del naložijo obveznost teritorializacije porabe. Dejansko je takšna omejitev pravil enotnega trga EU upravičena, saj spodbuja kulturno raznolikost, zaradi česar je treba ohraniti vire in strokovno znanje v okviru industrije na nacionalni ali lokalni ravni. Revidirana pravila zagotavljajo, da takšne obveznosti teritorializacije ostajajo sorazmerne s temi cilji. Države članice lahko zlasti zahtevajo, da se 160 % dodeljenega zneska pomoči porabi na njihovem ozemlju. Poleg tega lahko ne glede na višino odobrene pomoči pomoč pogojijo tudi z določili o najmanjši ravni izvedbe produkcijske dejavnosti na njihovem ozemlju. Ta raven pa nikoli ne more biti višja od 50 % proračuna za produkcijo. Kakor v prejšnjem sporočilu je tudi v novem predpisano, da obveznost teritorializacije porabe v nobenem primeru ne sme presegati 80 % proračuna za produkcijo.

V novem sporočilu o kinematografiji je poudarjen tudi pomen ciljev v zvezi s filmsko dediščino, in sicer zlasti dejavnosti zbiranja, hrambe in dostopnosti evropskih filmov. Države članice bi morale spodbujati in podpirati producente, naj kopijo del, ki so prejela pomoč, deponirajo za hrambo in za uporabo v posebne nekomercialne namene.

Države članice bi morale svoje obstoječe sheme podpore s tem poročilom uskladiti v dveh letih.

Ozadje

Države članice EU filmski industriji po ocenah letno namenijo 3 milijarde evrov: 2 milijardi evrov v obliki nepovratnih sredstev in ugodnih posojil ter 1 milijardo evrov v obliki davčnih spodbud. Približno 80 % teh sredstev je namenjenih filmski produkciji. Francija, Združeno kraljestvo, Nemčija, Italija in Španija odobrijo največji delež te podpore.

Merila za oceno državnih pomoči, ki so se uporabljala od leta 2001, so prenehala veljati 31. decembra 2012. Po navedenem datumu je Komisija še naprej ocenjevala nove sheme podpore filmski industriji neposredno na podlagi člena 107(3)(d) Pogodbe o delovanju EU, ki dovoljuje pomoč za cilje na področju kulture. Kadar koli je to bilo mogoče, je Komisija prav tako upoštevala svojo ustaljeno prakso, ki izhaja iz sporočila o kinematografiji iz leta 2001.

Novo sporočilo o kinematografiji upošteva prispevke, prejete med tremi javnimi posvetovanji, ki so bila organizirana v letih 2011, 2012 in 2013 (glej IP/13/388IP/12/245MEMO/12/186IP/11/757 in spletna stran o javnih posvetovanjih).

Celotno besedilo novega sporočila o kinematografiji je na voljo na naslovu:http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html.

Nove objave odločitev o državni pomoči na internetu in v Uradnem listu so navedene v tedenskem e-biltenu o državni pomoči.